Algemene voorwaarden Hygieia

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1,1

Behalve bijzondere voorwaarden, die worden vermeld op de offerte, op het contract of op de factuur en voor akkoord ondertekend door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van alle andere deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en / of de levering van diensten tussen de heer Kurt Van Tendeloo, handel drijvende onder de benaming Hygieia s-bvba, met ondernemingsnummer 0700 711 667, gevestigd te 2240 Zandhoven, Veerstraat 36b, hierna genoemd: Hygieia, en een wederpartij, hierna genoemd: opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.

1,2

De verlening van een opdracht door de opdrachtgever aan Hygieia s-bvba geldt als acceptatie door de opdrachtgever van deze algemene voorwaarden. Alle aanvullingen, wijzigingen, afwijkingen en nadere afspraken op een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden gelden alleen indien deze schriftelijk, waaronder per e-mail, zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van opdrachtgevers

2,1

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarvan de opdrachtgever zich bedient, verbinden Hygieia s-bvba niet, dan indien en voor zover deze door Hygieia ss-bvba chriftelijk werden aanvaard. Onze voorwaarden hebben derhalve voorrang op die van de opdrachtgever.

2,2

Eventuele toepasselijkheid van de in lid 1 vermelde algemene voorwaarden van de opdrachtgever laten de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden van Hygieia s-bvba onverlet.

2,3

Indien en voor zover Hygieia s-bvba algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, zijn deze enkel van toepassing op de betreffende opdracht. Op eventuele vervolgopdrachten tussen Hygieia s-bvba en de betreffende de opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet automatisch van toepassing, tenzij deze wederom uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Hygieias-bvba.

Artikel 3 Offertes / aanbiedingen

3,1

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door Hygieia s-bvba gemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen c.q. is zij gehouden haar gedurende 30 dagen gestand te doen.

3,2

De in een offerte vermelde prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven

3,3

Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Hygieia s-bvba en/of haar ondergeschikten gedaan, zijn niet bindend, tenzij deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

4,1

Er komt eerst een overeenkomst tot stand indien

1: Een schriftelijk door Hygieia s-bvba gedaan aanbod binnen de daartoe geldende termijn is aanvaard door de opdrachtgever;

2: Een door de opdrachtgever gedaan aanbod door Hygieia s-bvba wordt aanvaard.

4,2

Hygieia s-bvba zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overleg met de opdrachtgever uitvoeren.

4,3

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hygieia s-bvba aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hygieia s-bvba worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hygieia s-bvba zijn verstrekt, heeft Hygieia s-bvba het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met de ondergeschikte leden van het personeel van Hygieia s-bvba binden deze laatste niet, voor zover ze door Hygieia s-bvba niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen: alle werknemers en medewerkers die geen volmacht en/of bevoegdheid hebben om namens Hygieia s-bvba te handelen.

Artikel 6 Wijziging prijs/honorarium

Het is Hygieia s-bvba toegestaan prijzen/honoraria – periodieke (abonnements)prijzen daaronder begrepen – voor haar diensten te verhogen indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die leiden tot een prijsstijging, waaronder begrepen – doch daartoe niet beperkt – een stijging van grondstofprijzen, verhoging van belastingen/premies, collectieve loonsverhoging en/of andere objectieve omstandigheden. Indien de prijsstijging niet hoger is dan 10% met de betrekking tot de in de offerte c.q. overeenkomst vermelde prijs blijft de overeenkomst van kracht en is de opdrachtgever gehouden de alsdan geldende prijs te voldoen.

De uren van Hygieia lopen vanaf het vertrek aan de firma tot aan de terugkeer.  De gereden kilometers worden vergoed a rato het wettelijk bepaalde bedrag en tellen vanaf het moment dat men vertrekt van het kantoor tot de terugkomst op het kantoor.

Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 14 dagen nadat Hygieia s-bvba de opdrachtgever van de prijsstijging op de hoogte heeft gebracht. Indien Hygieia s-bvba na afloop van voornoemde 14 dagen geen schriftelijk bericht heeft ontvangen waaruit de ontbinding van de overeenkomst blijkt, blijft de overeenkomst van kracht voor de daarin bepaalde duur. In geval van een ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever als gevolg van een prijsstijging is de opdrachtgever gehouden op eerste verzoek van Hygieia s-bvba de door laatstgenoemde gemaakte kosten en honoraria in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Hygieia s-bvba te vergoeden/voldoen. Bestaat een opdracht uit verschillende onderdelen (werken) dan wordt het honorarium voor elk onderdeel afzonderlijk berekend volgens deze regeling, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

7,1

De opdrachtgever zal aan Hygieia s-bvba steeds alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Hygieia noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

7,2

De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het voor Hygieia s-bvba onmogelijk maakt haar opdracht uit te voeren. Indien de opdrachtgever de bijstand van andere adviseurs wenst in te roepen, geschiedt zulks enkel na overleg met Hygieia s-bvba. Eén en ander ontslaat de opdrachtgever niet van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Hygieias-bvba.

7,3

Indien er vaste afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever omtrent het met een bepaalde frequentie dan wel vaste periode een bepaalde hoeveelheid monsters af te halen en deze op het moment van het bezoek door Hygieia s-bvba alsdan niet aanwezig of ter beschikking zijn, dan is Hygieia s-bvba gerechtigd een bedrag van maximaal 75,00€ aan voorrijkosten in rekening te brengen.

Artikel 8 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Overtreding van deze geheimhoudingsplicht maakt de overtredende partij schadeplichtig jegens de andere partij. De overtredende partij is aan de andere partij een direct opeisbare boete van 1000,00€ verschuldigd, onverminderd het recht van de andere partij om van de overtredende partij daarnaast de daadwerkelijke geleden schade te vorderen.

Artikel 9 Contractsduur / uitvoeringstermijn.

De opdracht heeft in beginsel een duur zoals opgenomen in de overeenkomst. De termijn voor de (op)levering van de in de overeenkomst vermelde diensten gelden slechts bij benadering. Deze termijn kan door omstandigheden langer zijn dan overeengekomen. Dit kan mede zijn oorzaak vinden in de niet tijdige en/of gebrekkige informatievoorziening c.q. medewerking door de opdrachtgever dan wel andere factoren die naar haar aard niet voor rekening komen van Hygieia. De door Hygieia s-bvba aan de opdrachtgever verschafte informatie omtrent de benodigde tijd en duur van de opdracht is indicatief en overschrijding van deze termijn maakt Hygieia s-bvba niet schadeplichtig en schort de verplichting van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst niet op.

Artikel 10 Opschorting van de opdracht

10,1

Hygieia s-bvba heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de opdrachtgever niet, geheel niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet. Voorts kan dit een geldige reden vormen voor Hygieia om de overeenkomst te ontbinden.

10,2

Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever bij opschorting van de uitvoering van de opdracht een zodanig gedeelte van de overeengekomen prijs verschuldigd die met de stand van de werkzaamheden van Hygieia s-bvba overeenstemt conform de overeenkomst, vermeerderd met de kosten die Hygieia s-bvba heeft gemaakt c.q. moet maken uit eventueel reeds al ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.

10,3

Hygieia s-bvba is te allen tijde bevoegd, indien de financiële toestand van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, vooruitbetalingen en/of zekerheidstelling voor een genoegzame betaling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de verlangde vooruitbetaling en/of zekerstelling uitblijft, is Hygieia s-bvba gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten c.q. door een enkele schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Hygieia s-bvba op schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

10,4

Zodra de opdracht na opschorting daarvan wordt uitgevoerd, is Hygieia s-bvba bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor Hygieia voortvloeien uit de opschorting van haar werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te rekenen.

10,5

De opdrachtgever en de opdrachtnemer confirmeren zich naar de wettelijke regelgeving van de kmo-portefeuille

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten.

11,1

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (geheimhouding) van deze algemene voorwaarden behoudt Hygieia s-bvba alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de intellectuele eigendomsrechten, zoals voorzien in Boek XI van het Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht.

11,2

Alle door Hygieia s-bvba verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hygieia s-bvba worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

11,3

Hygieia s-bvba behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Tussentijdse beëindiging

12,1

Een overeenkomst heeft de duur zoals daarin is opgenomen. Iedere partij kan de overeenkomst tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van 2 maanden. Een duurovereenkomst wordt – indien deze niet (rechtsgeldig) is opgezegd – telkenmale stilzwijgend voor eenzelfde duur verlengd, in welk geval van verlenging van de overeenkomst Hygieia s-bvba de door haar berekende prijzen kan indexeren overeenkomstig de daartoe bestemde cijfers van het CBS.

Beëindiging is tussentijds mogelijk indien de andere partij na daartoe door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke is gesteld, binnen een in de ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te doen komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen.

12,2

De overeenkomst kan ten alle tijde direct en zonder enige opzegtermijn door een partij met onmiddellijke ingang worden beëindigd in geval van de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie in toepassing van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen en/of in geval van faillietverklaring van de andere partij. Voorts kan Hygieia s-bvba de overeenkomst direct zonder enige opzegtermijn met onmiddellijke ingang beëindigen indien ten laste van de opdrachtgever bewarend en/of uitvoerend beslag is gelegd, of de onderneming van de opdrachtgever is ontbonden c.q. in vereffening is getreden of de onderneming dan wel de juridische entiteit waarin de onderneming wordt gedreven door een derde c.q. derde is of wordt overgenomen, of indien de opdrachtgever het voornemen heeft België te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Hygieia s-bvba op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

12,3

De in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging na afloop van de termijn als vermeld in de ingebrekestelling heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na deze termijn niet langer verplicht zijn om de overeenkomst na te komen.

12,4

Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op de reeds verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven in stand en dienen binnen de daarvoor gestelde termijnen te worden voldaan.

12,5

Het al dan niet verkrijgen van subsidie, financiering, vergunningen en andere onvoorziene omstandigheden is voor de opdrachtgever nooit een geldige reden om de overeenkomst te beëindigen/ontbinden, tenzij dit tussen de opdrachtgever en Hygieia s-bvba schriftelijk zou zijn overeengekomen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13,1

Hygieia s-bvba is niet aansprakelijk voor gebreken/tekortkomingen in geleverde goederen en/of verrichte diensten en/of daaruit voortvloeiende schaden, kosten en interesten, behoudens gebreken/tekortkomingen die zijn ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Hygieia s-bvba.

13,2

Indien en voor zover er rechtens sprake zal zijn van enige aansprakelijkheid in hoofde van Hygieia s-bvba dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Hygieia s-bvba gedane schade-uitkering. Indien de betreffende verzekeraar in een bepaald geval niet tot uitkering overgaat – ongeacht de reden die daaraan ten grondslag ligt – of de schade niet door enige verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid zijdens Hygieia s-bvba beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak/dienst.

13,3

Hygieia s-bvba zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van de opdrachtgever te vergoeden. Iedere aansprakelijkheid voor de hiervoor vermelde schadeposten wijst Hygieia s-bvba uitdrukkelijk af. De opdrachtgever vrijwaart Hygieia s-bvba tegen aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst en/of de geleverde zaken samenhangen.

Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden

Indien Hygieia s-bvba een opdracht krijgt van de opdrachtgever, die ook werkzaamheden op een ander dan haar eigen vakgebied met zich meebrengen, kan Hygieia s-bvba van de opdrachtgever verlangen dat een deskundige voor dat vakgebied wordt ingeschakeld. Voordat hiertoe wordt overgegaan, zullen partijen afzonderlijk en bijkomend overeenkomen op welke wijze de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht

15,1

Ingeval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Hygieia s-bvba bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze nog uitvoering behoeft, naar haar keuze te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

15,2

Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming van Hygieia s-bvba die haar niet kan worden toegerekend en die met zich meebrengt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hygieia s-bvba kan worden verlangt. Van zo’n tekortkoming is sprake indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of gelet op de geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15,3

In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden – doch niet limitatief – als overmacht:

  • natuurrampen;
  • ziekten van epidemisch karakter;
  • oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;
  • verlies of diefstal van gereedschappen;
  • stopzetting van de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of eindfabricaten;
  • het verloren gaan van te verwerken materialen;
  • blokkade of belemmering van transportroutes, files daaronder begrepen;
  • stakingen of arbeidsonlusten;
  • wegvallen van voorzieningen door nutsbedrijven.

15,4

Met overmacht worden gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de beschikbaarheid van personen en/of materiaal waarvan Hygieia s-bvba zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient en de uitvoering daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hygieia s-bvba gevergd kan worden.

15,5

Hygieia s-bvba heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Hygieia s-bvba haar verbintenis had moeten nakomen.

15,6

Indien Hygieia s-bvba bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de reeds geleverde goederen of (ten dele) verrichte werkzaamheden afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 16 Klachten

16,1

De opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering door Hygieia s-bvba van haar diensten, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Hygieia s-bvba terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen de 8 dagen na de dag van oplevering Hygieia s-bvba wijst op gebreken c.q. tekortkomingen, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de diensten zijn opgeleverd, in te stemmen.

16,2

Hygieia s-bvba dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

16,3

Indien de klacht naar het professioneel oordeel van Hygieia s-bvba juist is, zal zij de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Artikel 17 Wijziging van de opdracht

17,1

Wijzigingen aan de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave door Hygieia s-bvba kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

17,2

Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Hygieia s-bvba ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen niet schriftelijk opgegeven dan is het risico voor tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

17,3

Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Hygieia s-bvba buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 18 Wanprestatie, ontbinding en recht van retentie

18,1

In geval van niet nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden c.q. in geval van wanprestatie zijdens de opdrachtgever, is de opdrachtgever direct in gebreke zonder dat ingebrekestelling vereist is.

18,2

Onverminderd het bepaalde in het burgerlijk wetboek zal Hygieia s-bvba in geval van een omstandigheid als hiervoor in lid 1 bedoeld het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.

18,3

Voorts heeft Hygieia s-bvba in een omstandigheid als in lid 1 bedoeld het recht de afgifte van zaken (monsters, bescheiden e.d.) aan de opdrachtgever op te schorten als bedoeld in artikel 3 totdat de opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 Betaling

19,1

Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingen uit hoofde van een duurovereenkomst dienen te geschieden voor de in de overeenkomst vermelde vervaldata.

19,2

De opdrachtgever is aan Hygieia s-bvba op alle bedragen die niet uiterlijk op de vervaldag zijn voldaan van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet in toepassing van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij Handelstransacties te rekenen vanaf de vervaldag tot op datum van algehele betaling.

19,3

Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00.

19,4

Betalingen worden eerst toegerekend aan de kosten, vervolgens aan rente en tenslotte aan de hoofdsom.

Artikel 20 Varia

20,1

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

20,2

Hygieia s-bvba is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Hygieia s-bvba zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op alle door Hygieia s-bvba gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in België te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 22 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten en deze voorwaarden, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zullen voor de terzake bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van Hygieia s-bvba aanhangig worden gemaakt.

ADVIESGESPREK